close
تبلیغات در اینترنت
بازنشسستگان فرهنگی وقصه پر غصه

بازنشسستگان فرهنگی وقصه پر غصه

در میان جملات و کلمات برخی واژه ها به لحاظ وسعت و عمق حوزه تأثیر گذاری اعم از منفی و مثبت در زندگی مردم ملموس تر و مأنوس تر می باشند . یکی از این واژه ها که اذهان، افکار و زندگی مردم را بخود مشغول کرده است ، واژه تبعیض و نابرابری است ، همان چیزی که نظام جمهوری اسلامی در اصول متعدد قانون…

پیغام مدیر سایت :

انجمن اسلامی معلمان استان قم