به نطرشما مطالب سایت انجمن تا چه حد مفید است؟
(67.45%) 172
عالی
(7.450%) 19
خیلی خوب
(4.705%) 12
خوب
(4.705%) 12
متوسط
(15.68%) 40
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 255