به نطرشما مطالب سایت انجمن تا چه حد مفید است؟
(67.69%) 176
عالی
(7.307%) 19
خیلی خوب
(4.615%) 12
خوب
(4.615%) 12
متوسط
(15.76%) 41
ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 260